Hovedsakelig engasjert i utvikling og produksjon av nye farmasøytiske mellomprodukter

Involvert i kreft-, kardiovaskulære, psykiske sykdommer og andre felt

top_03
head_bg1
 • Hydrocortisone-Calbiochem

  Hydrokortison-Calbiochem

  Hydrokortison-Calbiochem;
  Hydrokortison, Chromatographic Standard, Calbiochem;
  Hydrokortisonacetat urenhet A;
  Prednisolon -urenhet1 (Prednisolon EP -urenhetA);
  Prednisolon EP ImpurityA;

  21-Trihydroksypregn-4-en-3;
  compoundf (kendall); 
  Cortanal

 • Terfenadine

  Terfenadin

  TERFENADINE;

  a- [4- (1,1-Dmetyletyl) fenyl] -4- (hydroksydifenylmetyl) -1-piperidinbutanol;

  A1lerplus; Triludma;

  ALPHA- [4- (1,1-DIMETHYLETHYL) PHENYL] -4- (HYDROXYDIPHENYLMETHYL) -1-PIPERIDINEBUTANOL;

  1- (p-tert-butylfenyl) -4- (4 '-(hydroksydifenylmetyl) -1'-piperidyl) -butanol;

  (R) -α- [4- (1,1-Dimetyletyl) fenyl] -4- (hydroksydifenylmetyl) -1-piperidin-1-butanol;

  [R, (+)]-α- [4- (1,1-Dimetyletyl) fenyl] -4- (hydroksydifenylmetyl) -1-piperidin-1-butanol

 • Pentoxyverine Citrate

  Pentoksyverinsitrat

  Pentoksyverin 1-fenyl-1-cyklopentankarboksylsyre2- [2- (dietylamino) etoksy] etylester; 

  1-fenyl-1-cyklopentankarboksylat; 

  1-fenylcyklopentan-1-karboksylsyre-dietylaminoetoksyetylester; 

  1-fenylsyklopentan-karboksylsyre-dietylaminoetoksyetylester; 

  1-fenyl-cyklopentankarboksylicaci2- (2- (dietylamino) etoksy) etylester; 

  1-fenylsyklopentankarboksylsyre2- (2-dietylaminoetoksy) etylester; 

  Ucb2543;

  Urex

 • Levonorgestrel

  Levonorgestrel

  Levonorgestrel 13-etyl-17-alfa-etynyl-17-beta-hydroksy-4-gonen-3-on;

  13-etyl-17-alfa-etynylgon-4-en-17-beta-ol-3-on;

  13-etyl-17-hydroksy-19-dinor-alfa-pregn-4-en-20-yn-3-on (+)-1;

  17-alfa-etinyl-13-beta-etyl-17-beta-hydroksy-4-estren-3-on;

  Microluton;

  Norplant2;

  Norplantii;

  Postinor

 • Hydrocortisone acetate

  Hydrokortisonacetat

  Hydrokortisonacetat (11beta) -21- (acetoksy) -11,17,21-trihydroksypregna-1,4-dien-3,20-dion;

  11,17-dihydroksy-3,20-dioksopregn-4-en-21-ylacetat;

  11-beta, 17-alfa-dihydroksy-21-acetoksypregesteron;

  11beta17alpha-Dihydroxy-21-acetoxypregesterone;

  17-alfa-hydrokortikosteron21-acetat;

  17a-hydrokortikosteron-21-acetat;

  Kortisonacetat EP Urenhet A (hydrokortisonacetat);

  HydrocortisonImpurity3 (Hydrocortison EP Impurity C)

 • Fudosteine

  Fudosteine

  FUDESTEINE;

  Fudostein (R) -2-Amino-3- (3-hydroksypropyltio) propionsyre;

  (2R) -2-amino-3- (3-hydroksypropylsulfanyl) propansyre; 

  (2R) -2-amino-3- (3-hydroksypropyltio) propionsyre;

  (2R) -2-azanyl-3- (3-hydroksypropylsulfanyl) propansyre; 

  3-[(3-hydroksypropyl) tio] alanin;

  (r) -2-amino-3- (3-hydroksypropyltio) propionsyre;

  S- (3-HYDROXYPROPYL) CYSTEINE

 • Ebastine

  Ebastine

  Ebastine

  4 ′-(1,1-dimetyletyl) -γ- [4- (difenylmetoksy) piperidin-1-yl] butyrofenon;

  4'-tert-butyl-y- [4- (difenylmetoksy) piperidino] butyrofenon;

  Ebastel-OD;

  LAS-90;

  IMp.A (EP): Difenylmetanol (benzhydrol);

  EbastineIrenhet;

  1-butanon, 1- (4- (1,1-dimetyletyl) fenyl) -4- (4- (difenylmetoksy) -1-piperidiny;

  4'-tert-butyl-4- (4- (difenylmetoksy) piperidino) butyrofenon

 • Danazol

  Danazol

  DANAZOL;

  4-ANDROSTEN- [2,3-D] ISOXAZOLE-17-ALPHA-ETHYNYL-17-BETA-OL; 

  17a-pregna-2,4-dien-20-yno [2,3-d] isoksazol-17-ol;

  (17A) -PREGNA-2,4-DIEN-2 [2,3-D] ISOXAZOL-17-OL;

  17BETA-HYDROXY-2,4,17ALPHA-PREGNADIEN-20-YNO [2,3-D] ISOXAZOLE;

  17a-etynyl-17b-hydroksy-4-androsteno [2,3-d] isoksazol; 

  Bonzol

 • Clopidogrel Bisulfate

  Klopidogrel bisulfat

  Clopidogrel hydrogensulfat PLAVIX;

  SR-25990C;

  KLOPIDOGRELBISULFAT;

  KLOPIDOGRELHYDROGENSULFAT;

  KLOPIDOGRELSULFAT;

  SR-25990C, Plavix, Methyl (+)-(S) -a- (2-Chlorophenyl) -6,7-dihydrothieno [3Chemicalbook, 2-c] pyridine-5 (4H) acetate, Hydrogen sulfate salt; methyl2- ( 2-klorfenyl) -2- (6,7-dihydrothieno [3,2-c] pyridin-5 (4H) -yl) acetatsulfat;

  (RS) -Clopidogrel bisulfate

TIPS